Stanovy

Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z.s.
Stanovy spolku
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z.s. (“dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Zlínská 75, Zlín-Kostelec
Čl. 2
Charakter spolku
Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z.s.: je spolek, sdružující své členy k provozování lukostřelecké činnosti a činnostem s lukostřelbou souvisejících.
Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
vytváření podmínek pro sportovní aktivity svých členů, což je hlavním posláním spolku
poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sportovních aktivit svých členů
vytváří předpoklady pro provozování lukostřelby svých členů.
Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
výcvik nových členů spolku, zejména z řad mládeže
vychovává vlastní trenéry lukostřelby
podporuje aktivní účast členů spolku na závodech v rámci ČR i mezinárodních soutěžích.
organizování a pořádání lukostřeleckých soutěží dle pravidel lukostřeleckých asociací.
Čl. 5
Členství ve spolku
Členem spolku může být fyzická osoba starší 6 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
Čl. 6
Práva a povinnosti člena
Člen spolku má právo:
účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a být volen do orgánů klubu,
každý člen LK má právo volit od 15-ti let věku a být volen od 20-ti let věku do orgánu spolku,
volit předsedu spolku,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
podílet se na praktické činnosti spolku,
členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
Člen spolku má povinnost:
dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
Členství ve spolku zaniká:
doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
úmrtím člena,
zánikem spolku,
vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Čl. 7
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
členská schůze,
předseda.
Čl. 8
Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
volí předsedu a odvolává jej,
schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
rozhoduje o zániku spolku.
Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
Čl. 9
Předseda
Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
Předseda je povinen:
svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 8 odst. 3. těchto stanov,
vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze
Čl. 10
Závěrečná ustanovení

  1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě Rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
  2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
    3.Stanovy spolku budou schváleny ustanovující schůzí, výsledek o schválení včetně data a jmen s podpisy schvalujících, budou v listině přítomných na ustanovující schůzi spolku.
  3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti
    dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku

V Kostelci dne 1. 4. 2014

Scroll to Top